Stichting SPOM

SPOM verzorgt eigentijds primair onderwijs in de gemeenten West Maas en Waal en Druten op 15 basisscholen, waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs. De stichting SPOM is een samenwerkingsbestuur met twee levensbeschouwelijke richtingen: Katholiek en openbaar en bestaat in deze vorm sinds 2003.

Sinds de oprichting in 2003 is de organisatie gegroeid naar een professionele organisatie waarbij de eigenheid van de scholen een plaats heeft gekregen binnen de kaders die door de organisatie zijn vastgesteld.

SPOM heeft in het koersplan “Ieder zijn talent, samen het resultaat” de strategische scenario’s, de keuzes, de kritische succesfactoren en de plannen voor de periode 2013-2017 beschreven. Juist in een tijd waarin we te maken hebben met invoering van passend onderwijs, en tegelijkertijd met demografische krimp en dus daling van het leerlingenaantal en binnen afzienbare termijn een uitstroom van ouder onderwijspersoneel, is het zaak goed doordacht en toekomstbestendig beleid te ontwikkelen en te implementeren. Het onderwijskundig beleid is kaderstellend, dat wil zeggen dat het aan de scholen de ruimte laat om vorm te geven aan hun onderwijskundige visie. Het personeelsbeleid is centraal geformuleerd en is gericht op de afstemming tussen het organisatiebelang en het persoonlijke ambitieniveau van de medewerker.

STOER

SPOM is een organisatie die zich laat leiden door algemeen geldende normen en waarden die verankerd zijn in onze Westerse cultuur. Daarnaast zijn in een dialoog binnen de organisatie 5 kernwaarden geformuleerd.

De eerste letters van deze kernwaarden die u op deze pagina kunt zien, vormen het woord STOER. Dit associëren wij met lef hebben om de goede dingen te doen, om elkaar aan te spreken, maar ook lef hebben om buiten de bestaande paden te treden, durf hebben om te experimenteren, om te innoveren.

SPOM is een krachtige organisatie en sterk in leren!

SPOM
Rijdt 62
6631 AT  Horssen
Tel. 0487-541022
E-mail: info@spommaasenwaal.nl

www.spommaasenwaal.nl