Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het wettelijk verplichte inspraakorgaan van de school. Onze medezeggenschapsraad bestaat uit vier teamleden (personeelsgeleding) en vier ouders (oudergeleding). De teamleden worden gekozen door het personeel en de ouders worden rechtstreeks door alle ouders gekozen.

Wat doet de MR?

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer tien keer per jaar. Bij de vergaderingen van de MR is zonodig iemand van de directie aanwezig, deze maakt echter geen deel uit van de MR. Naast de MR is er een GMR; deze raad vertegenwoordigt de MR-en van alle scholen van de Stichting SPOM.

Adviesrecht
De MR heeft het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Voorbeelden van onderwerpen waarover geadviseerd mag worden zijn huisvesting (nieuwbouw, verbouwingen, onderhoud), de vakantieregeling of het formatieplan voor het volgende schooljaar.

Instemmingsrecht
Een stap verder gaat het instemmingsrecht. Op onderwerpen waarop dat van toepassing is moet de MR instemmen wil een voorstel goedgekeurd worden. Zonder instemming van de MR mag een voorstel of besluit niet worden uitgevoerd. Voorbeelden van onderwerpen waarbij het management instemming van de MR nodig heeft zijn: fusie van scholen, klachtenregeling, schoolgids, schoolplan, de arbeidsomstandigheden.

Gekozen leden
De leden van de medezeggenschapsraad zitten drie jaar in de MR. Na die periode kunnen zij zich herkiesbaar stellen. Zijn er meer kandidaten voor een plek in de MR, dan volgen er verkiezingen.

Heleen de Valk (leerkracht)

Wie ben ik en wat doe ik?

Mijn naam is Heleen de Valk. Ik ben getrouwd  en moeder van twee volwassen dochters. Ik woon in Puiflijk en sta sinds 2012 voor de klas. Ik ben nu dus zo’n 12 en een half jaar in dienst bij de Appelhof. Daarvoor heb ik altijd met verstandelijk beperkte mensen gewerkt. Als activiteitenbegeleidster en later als teamleidster op het dagactiviteitencentrum. Ik heb al in bijna alle groepen gewerkt, de laatste jaren vooral in de groepen 7 en 8. Mijn hobby’s zijn paardrijden, wandelen met de hond en lezen.

Waarom ben ik lid van de MR?

In de MR worden de schoolontwikkelingen besproken. Samen met ouders bespreken we het beleid. Het is belangrijk om samen met ouders mee te denken over de richting waarin onze school wil gaan. Op deze manier wordt de kwaliteit van ons onderwijs kritisch bekeken en verbeterd.

Simone van Versendaal (leerkracht)

Wie ben ik en wat doe ik?

Ik werk nu twee jaar op De Appelhof. Tot nu toe heb ik gewerkt in de middenbouw en bovenbouw. Hiervoor heb ik al een aantal jaren op de Victorschool in Afferden gewerkt.

Waarom ben ik lid van de MR?

Sinds dit jaar zit ik in de Medezeggenschapsraad. Dat doe ik, omdat ik graag wil meedenken met dingen die de school aangaan. Als MR-lid hoop ik een completer beeld te krijgen van wat er speelt op school.

Ivonne Reijers (leerkracht)

Lieke Arts-van der Zande (leerkracht)

Mustafa Enkür (ouder)

Wie ben ik en wat doe ik?

Mijn naam is Mustafa Enkür, ik ben de vader van Murat Enkür. Ik ben blij dat er in Druten een Openbare School is gehuisvest. Ik ben van mening dat de  identiteit van de openbare school wordt bepaald door de mensen die samen de school vormen en de waarden die zij met elkaar delen. Ik ben zelf werkzaam als adviseur proces en kwaliteitsmanagement bij het UWV.

Waarom ben ik lid van de MR?

Als proces en kwaliteitsadviseur ben ik altijd geïnteresseerd in organisaties en hoe deze organisaties omgaan met hun klanten, personeel en (keten) partners. Aangezien onze kinderen op De Appelhof zitten, wil ik graag een bijdrage leveren aan de borging en bewaking van goed onderwijs op De Appelhof. Scholen spelen, naast de opvoeding thuis, een belangrijke rol bij de ontwikkeling van onze kinderen en derhalve ben ik van mening dat wij als ouders niet alleen thuis maar ook op de school van onze kinderen onze verantwoordelijkheden moeten oppakken om de kwaliteit van onderwijs te borgen en daar waar nodig onze steun moeten leveren.

Saskia Aalbers (voorzitter)

Wie ben ik en wat die ik?

Als moeder van Renske uit groep 5/6b en Fieke uit groep 1/2c, hoor ik  tot de oudergeleding van de MR.
Na de fusie Appelhof/Kleurencirkel ben ik als enige overgebleven uit de MR van De Kleurencirkel. Binnen de huidige MR vervul ik de taak als voorzitter, spannend om te doen en al helemaal omdat het allemaal net even iets anders gaat. Als ik niet met de kinderen of de MR bezig ben werk ik als senior bouwtechnisch medewerker bij een woningcorporatie.

Waarom ben ik lid van de MR?

Ik ben destijds lid geworden van de MR op De Kleurencirkel, omdat ik mijn expertise wilde inzetten ivm met de nieuwbouwplannen. Helaas werd dat een heel ander jaar met een fusie als afsluiting in juli 2015. Omdat ik het belangrijk vond dat zowel De Appelhof, alsook De Kleurencirkel in de nieuwe MR vertegenwoordigd zou zijn, ben ik ook in de MR van de
“nieuwe” Appelhof terecht gekomen. Voor mij is het zeer belangrijk dat kinderen zich veilig op school voelen, maar ook dat ze in een gezonde omgeving les krijgen.